Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN

De klant die een overeenkomst afsluit met LA SOEUR D’ALICE wordt geacht kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen. De algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website www.lasoeurdalice.be/algemene-voorwaarden.

Artikel 2. KWALITEIT, SERVICE & DRUKWERK

LA SOEUR D’ALICE neemt alle drukwerk voor eigen rekening. Wij leveren geen ontwerpen aan externe drukkers. Alle ontwerpen worden steeds digitaal gedrukt, al dan niet in combinatie met foliedruk of andere afwerkingsvormen (oa lijmen, ronde hoeken,…). LA SOEUR D’ALICE voorziet steeds een papieren proefdruk en indien deze is goedgekeurd door de klant, dan kan er nadien geen discussie meer ontstaan over het drukwerk. In geval de kwaliteit van het drukwerk minder is, zal LA SOEUR D’ALICE deze fout recht zetten maar in geen geval zal LA SOEUR D’ALICE gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding.

Artikel 3. GEGEVENS ONTWERP

De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van (spellings)fouten. Na het akkoord van de klant is LA SOEUR D’ALICE niet aansprakelijk voor de correctheid van de gegevens op het ontwerp.

Om schrijffouten te vermijden worden in geval van een geboortekaartje de gegevens (naam, geboortedatum, gewicht, lengte,…) vlak na de geboorte per WhatsApp doorgestuurd. De klant is dan zelf verantwoordelijk voor het nazicht van het hele kaartje, oa ook rekeningnummer, gegevens geboortelijst… (deze kunnen onmogelijk door ons worden gecontroleerd). LA SOEUR D’ALICE stuurt na aanpassing van het geboortekaartje het totale ontwerp door en na goedkeuring hiervan, gaan de kaartjes pas in druk.

Wanneer de klant een ontwerp op maat wil en hiervoor tekst of beeldmateriaal aanlevert, is hij/zij zelf aansprakelijk voor een mogelijke inbreuk op het gebruiksrecht. LA SOEUR D’ALICE kopieert geen bestaande ontwerpen of gebruikt geen afbeeldingen waarop auteursrecht rust.

Artikel 4. KLEUREN

Kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van de werkelijk gedrukte ontwerpen. Dit kan te wijten zijn aan de foutieve instelling van je beeldscherm, lichtinval, papiersoort,… Ook kunnen de kleuren van het geboortekaartje en de eventuele extra’s in kleur verschillen. Dit omdat deze niet op dezelfde ondergrond (papiersoort, stickers,…) gedrukt wordt.

LA SOEUR D’ALICE kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Wij voorzien steeds een proefdruk op het papier dat jullie wensen. De kleur van de stickers kan licht afwijken aangezien dit niet dezelfde ondergrond is om op te drukken.

Artikel 5. ANNULEREN

Indien u een bestelling van de webshop wil annuleren dient u dit binnen 12 uur na het plaatsen van uw bestelling of alvorens deze verzonden wordt te doen door een e-mail te verzenden aan info@lasoeurdalice.be

Gepersonaliseerde items die reeds in bestelling zijn kunnen nooit worden geannuleerd.

Artikel 6. PRIJZEN

Prijzen bij de artikelen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. Voedingswaren hebben een tarief van 6% BTW.

Artikel 7. BETALING

Alle artikelen worden betaald bij levering of afhaling. In de webshop worden de artikelen pas opgestuurd vanaf de betaling is voldaan.

Bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur ten belope van 12 % op het factuurbedrag.  Er is tevens een schadebeding van 10 % verschuldigd met een minimum van 100 EUR.

Artikel 8. LEVERING

De levering van geboortekaartjes gebeurt normaliter zo snel mogelijk na het doorsturen van de gegevens. Wij trachten de druk dezelfde dag, of indien in de avond pas de gegevens gekregen, de dag nadien te drukken. Bij foliedruk of gelijmde kaartjes kan de levertijd langer zijn aangezien deze meer voorbereidingstijd vergt.

Indien bepaalde artikelen van de webshop niet voorradig zijn, zal de levering meer tijd in beslag nemen afhankelijk van de leverancier / producent van de artikelen. Wij houden u hiervan steeds op de hoogte.

LA SOEUR D’ALICE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering ingevolge problemen bij het postorderbedrijf door o.m. stakingen, fouten van leveranciers, … .

Artikel 9. KLACHTEN

Eventuele klachten moeten gemeld worden binnen de 24 uur na ontvangst.

Voor eventuele klachten omtrent het drukwerk kan verwezen worden naar artikel 2 van onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van LA SOEUR D’ALICE is beperkt tot de totale prijs die de klant betaald heeft voor het product. LA SOEUR D’ALICE kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor fouten van derden (postorderbedrijf, leverancier,…).

Artikel 11. RETOUR PRODUCTEN

De geleverde producten, mits uitzondering van gepersonaliseerde items, voedingswaren, planten,… kunnen binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de dag van verzending, worden geretourneerd. De klant verwittigt LA SOEUR D’ALICE hierover per email. De producten dienen in de originele verpakking te zitten en mogen uiteraard niet gebruikt zijn. Van zodra LA SOEUR D’ALICE de producten in ontvangst heeft genomen en gecontroleerd heeft, wordt het bedrag binnen de 7 werkdagen teruggestort (exclusief de verzendkosten). De verzendkosten voor retour zijn voor rekening van de klant.

Artikel 12. PRIVACY

De klant erkent kennis te hebben genomen van het privacybeleid van LA SOEUR D’ALICE op haar website en dit te hebben aanvaard.

Artikel 13. AUTEURSRECHT

Alle afbeeldingen/ontwerpen op de website van LA SOEUR D’ALICE vallen onder de bescherming van het auteursrecht. De ontwerpen mogen nooit nagemaakt, vermenigvuldigd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LA SOEUR D’ALICE. Bij overtredingen is de klant een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 250 EUR per inbreuk. Indien de schade hoger is dan 250 EUR per inbreuk, kan LA SOEUR D’ALICE integrale schadevergoeding claimen.

Elk ontwerp blijft exclusieve eigendom van LA SOEUR D’ALICE.

Artikel 14. WIJZIGING

LA SOEUR D’ALICE is ten alle tijden gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht volgens Belgisch recht.

De rechtbanken van Oudenaarde zijn uitsluitend bevoegd, tenzij LA SOEUR D’ALICE er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de klant.

La soeur d’Alice
KISTALI VOF
Kim Delbeke | Stefanie De Schryver
Hazestraat 87
9620 Zottegem
+32 499 46 97 08
info@lasoeurdalice.be
BTW: BE0673538207